Zoeken

Fijne zomervakantie!


Onderwijs

Visie op leren

Leren is een activiteit van de leerling. De school zorgt voor facilitering van dit leren. Docenten formuleren leerdoelen, zorgen voor een voortdurende optimalisering van de randvoorwaarden hiervoor, stimuleren de leerling, bewaken de voortgang van het proces en beoordelen de resultaten.

Leren op en door de school gaat over het op gang brengen van het leren bij de leerling. Wij rekenen het op de KSE tot onze taak om bij onze leerlingen leerprocessen op gang te brengen door aantrekkelijk onderwijs, door de leerling uit te dagen en door de leerling te verleiden tot leren. Daar waar mogelijk, streven we ernaar om maatwerk te leveren.

Leerdoelen bestaan uit een mix van kennis, inzicht, vaardigheden en toepassing. Ons onderwijs bestaat daarom ook uit een mix van werkvormen, toegesneden op deze leerdoelen: klassikale, centrale instructiemomenten, zelfstandig werken, onder toezicht van een docent of een toezichthouder, projecten, probleemgestuurd onderwijs. Daarbij wordt volop gebruik gemaakt van ICT en in toenemende mate van de mogelijkheden die een elektronische leeromgeving bieden, bij ons is dat Magister en zijn dat de tablets.

Leerlingen zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bijbrengen is een expliciet leerdoel.

De leeftijdgroep waar de school mee te maken heeft omvat een puberteitsfase. Er wordt dus niet van uitgegaan dat leerlingen in alle leeftijden en afdelingen die vrijheid en verantwoordelijkheid zonder meer aankunnen. Wel wordt voortdurend gezocht naar wegen om de bestaande basis daarvoor aan te spreken en uit te breiden. We werken met lessen van 60 minuten. Door deze leslengte willen we een versteviging van de docent-leerling relatie en meer mogelijkheden voor didactische werkvormen bereiken.

Het onderwijs was en is volop in beweging. Doelen van onze onderwijsontwikkelingen zijn:

  • we leiden op voor een diploma als startkwalificatie voor een vervolgopleiding;
  • we besteden aandacht aan burgerschap en bereiden leerlingen voor op de maatschappij waar zij in terecht komen;
  • we besteden aandacht aan de persoonlijke vorming, waarbij culturele en sociale aspecten uitdrukkelijk een rol spelen.