Zoeken

Home

Update COVID-19 1 oktober 2020


De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om te onderzoeken hoe we het beste om kunnen gaan met de huidige situatie. Het uitgangspunt is dat we het onderwijs zo goed en veilig mogelijk laten verlopen waarbij rekening wordt gehouden met een grote groep leerlingen en docenten die (gedwongen) thuis zitten.

Dit heeft als gevolg dat we op maandag 5 oktober een aantal wijzigingen gaan doorvoeren. Deze wijzigingen hebben betrekking op de ventilatie, de in gebruik name van alu-hallen, het rooster, de afspraken voor het volgen van onderwijs bij gedwongen thuiszittende docenten en leerlingen en het dragen van mondkapjes.

Ventilatie
Minister Slob (Onderwijs) heeft de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Ook wij hebben onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van de KSE. De ventilatie op onze school voldoet aan de geldende richtlijnen. Ook houden we rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat de ramen en deuren van de lokalen niet continue open hoeven te blijven mits we de lokalen in de school regelmatig luchten als leerlingen niet in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden. Om ervoor te zorgen dat er tijd is om de lokalen te luchten wordt het rooster aangepast (zie hieronder). De komende tijd monitoren we of de luchtkwaliteit op orde blijft.

Alu-hallen
Op de pleinen van de leshuizen 2,3 en 5 zijn zogenaamde alu-hallen geplaatst. Deze hallen worden de komende dagen voorzien van meubilair, verlichting en verwarming. Na de herfstvakantie is hier ook wifi aanwezig. Door deze alu-hallen zorgen we ervoor dat de gangen en kantines minder druk bevolkt zijn.

Rooster
Enkele weken geleden zijn we overgegaan naar een ander rooster om de drukte in de gangen en kantines te verminderen. Doordat de lestijden hierdoor niet synchroon lopen zorgt dit voor onrust tijdens de lessen. Dit is niet goed voor het onderwijs.
We hebben daarom gezocht naar een nieuw rooster waarbij de voordelen voor de veiligheid van het huidige rooster bleven bestaan, maar waarbij de rust tijdens de lessen meer gewaarborgd wordt. Hiervoor was in ieder geval extra ruimte nodig. Die is nu gecreëerd door de opgezette alu-hallen op de pleinen van de leshuizen 2, 3 en 5. Daarnaast is in het nieuwe rooster ruimte gemaakt voor het luchten van de lokalen tussen de lessen door.
Vanaf maandag 5 oktober gaan we via het onderstaande (voor alle leerlingen) synchrone rooster werken. Tussen de lessen is er steeds 10 minuten pauze. Deze tijd wordt naast het luchten ook gebruikt om de collega’s in staat te stellen zich veilig te verplaatsen. In de eerste vijf minuten verplaatsen de leerlingen zich naar het volgende lokaal. Na een geluidssignaal gaan de medewerkers tijdens de daarop volgende vijf minuten op een veilige manier naar hun volgende lokaal binnen het schoolgebouw. Tussen het vijfde en zesde en het zesde en zevende uur is voor de verplaatsing 15 minuten beschikbaar.

   begin   eind
1e lesuur   08.30 uur   09.20 uur
pauze  09.20 uur  09.30 uur
2e lesuur  09.30 uur  10.20 uur
pauze  10.20 uur  10.40 uur
3e lesuur  10.40 uur  11.30 uur 
pauze  11.30 uur  11.40 uur
4e lesuur   11.40 uur   12.30 uur 
lunchpauze  12.30 uur   13.00 uur
5e lesuur  13.00 uur  13.50 uur 
pauze  13.50 uur  14.05 uur
6e lesuur  14.05 uur  14.55 uur
pauze  14.55 uur   15.10 uur
7e lesuur  15.10 uur   16.00 uur 

Organisatie lessen bij afwezigheid docenten
De afgelopen periode zijn meerdere collega’s afwezig geweest onder andere als gevolg van de coronamaatregelen. Om dit voor alle betrokkenen beter werkbaar te maken, gelden onderstaande afspraken voor wat betreft de doorgang van de lessen. We onderscheiden drie soorten lessen:
  1. De les die ‘fysiek’ doorgaat in het ingeroosterde lokaal.
  2. De online les
    Deze online lessen worden in het hoofdgebouw geclusterd: in de multifunctionele ruimten 1 en 2 en het doorlooplokaal leshuis 3/4 op de eerste etage (verdere berichtgeving volgt). De online lessen op de brugklas zijn zoveel mogelijk in het ingeroosterde brugklaslokaal.
  3. Vrij
    Leerlingen, die geen online les of lesuitval hebben zonder een lesvervangende opdracht worden op (aansluitende) randuren naar huis gestuurd (het betreft: 4e,5e,6e en 7e lesuren). Onderbouw: gaat het om een tussenuur (geen randuur) dan worden de leerlingen op school opgevangen in de kantines.
    Bovenbouw: online lessen op randuren kunnen door de leerlingen thuis of op school gevolgd worden.
Organisatie onderwijs voor leerlingen die thuis zitten
Een deel van onze leerlingen is ziek thuis. Om achterstanden te voorkomen, willen we al onze lessen vanaf maandag 5 oktober streamen via Teams. Je logt in via Teams en ziet wat er op het bord gebeurt en hoort de uitleg van de docent. We beseffen dat deze situatie niet ideaal is, maar denken wel dat het meekijken en luisteren je wel kan ondersteunen. Helaas verloopt de levering van de headsets die onze docenten gebruiken voor deze streaming trager dan gehoopt. We kunnen niet met zekerheid zeggen dat alle lessen vanaf aanstaande maandag gestreamd worden. We doen ons uiterste best om dit zo snel mogelijk te realiseren.

Het gebruik van mondkapjes
Gisteren gaf de overheid het dringende advies om mondkapjes te dragen in de publieke ruimte, waar het druk is en de 1,5 meter moeilijk te handhaven is. Vandaag heeft minister Slob dit dringende advies ook aan de scholen gedaan. Dit advies nemen we natuurlijk over. In onze kantines en gangen blijft het moeilijk om de afstand tussen medewerkers en leerlingen te bewaren. Wij geven daarom een dringend advies aan onze leerlingen en medewerkers om in de kantines, gangen en de alu-hallen een mondkapje te dragen. Met het dragen laten we zien dat we elkaar willen beschermen en dat we er alles aan willen doen om besmetting te voorkomen.

Met de bovenstaande wijzigingen willen we ervoor zorgen dat ons onderwijs de komende tijd zo veilig en goed mogelijk kan plaats vinden. Vanzelfsprekend blijven we monitoren en houden je op de hoogte van de eventuele verbeteringen die daarop volgen. Vragen kun je mailen naar kse@k-s-e.nl.
Media
  • Copyright_Unit-ed.nl-6090 klein