Zoeken

Onze school

Veilige School

In 2005 zijn tussen de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, de politie, het Openbaar Ministerie, bureau Halt en de gemeente Etten-Leur afspraken gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot ondertekening van het Convenant veilige school. De genoemde partijen hebben een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en grensoverschrijdend-/crimineel gedrag en van het creëren van een (sociaal) veilig klimaat op en rondom de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur.

Het convenant is een onderdeel van het in de gemeente Etten-Leur in uitvoering zijnde integrale veiligheidsbeleid. Het begrip "veilige school" is een vast agendapunt op de Lokaal Educatieve Agenda.

In het convenant is onder andere vastgelegd, dat:
  • de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur verantwoordelijk is voor de veiligheid en het welzijn van het personeel, de leerlingen, de vrijwilligers, de stagiaires en de bezoekers van de school;
  • ter voorkoming van bedreiging van de veiligheid van en binnen de school en van grensoverschrijdend gedrag van leerlingen in en om de school, de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur in alle gevallen een beroep kan doen op de politie en zo nodig overleg voert aangaande de te nemen maatregelen; de school handelt hierbij volgens het "handelingsprotocol" behorende bij het veiligheidsconvenant.
  • de gemeente zorg draagt voor de coördinatie aangaande integrale veiligheid;
  • de politie belast is met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde;
  • bureau Halt een bijdrage levert aan het voorkomen en terugdringen van veelvoorkomend grensoverschrijdend-/crimineel gedrag bij leerlingen.
  • het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde;
  • de politie en het Openbaar Ministerie zich inspannen om bij melding van grensoverschrijdend-/crimineel gedrag zorg te dragen voor een snelle interventie en afhandeling.

Bekijk hier het convenant Scholen en Veiligheid

Bekijk hier het handelingsprotocol